Algemene Voorwaarden

artikel 1 – toepasselijkheid

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door Khanta aangenomen opdracht. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever die afstand doetamerican essay writers van zijn algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

artikel 2 – offertes

Voor elke opdracht bezorgt Khanta een gedetailleerde offerte of andere prijsopgave. Ze is altijd vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van één maand, tenzij in de offerte expliciet anders is aangegeven.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

 

artikel 3 – bevestiging van de opdracht

Om betwistingen te vermijden start Khanta de activiteiten voor de opdracht pas na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever waarin hij zich akkoord verklaart met de prijsopgave en de algemene voorwaarden. Indien er sprake is van een voorschot moet dit betaald zijn voor de aanvang van de opdracht. Als de opdrachtgever gebruik maakt van een eigen bestelbon, top essay topics for college refereert hij naar de offerte van Khanta en verklaart hij zich akkoord met de algemene voorwaarden die daaraan verbonden zijn.

 

artikel 4 – correctieronde

De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening of correctie van de tekst. Bijkomende correctierondes of fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele afspraken zijn niet inbegrepen in de offerteprijs en zullen apart in rekening gebracht worden.

 

artikel 5 – leveringstermijn

De overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Khanta is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Indien de opdrachtgever – in alle redelijkheid – niet langer kan wachten op de uitvoering van de opdracht is hij gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Khanta is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

 

artikel 6 – overmacht

In geval van overmacht worden de verplichtingen van Khanta opgeschort. Khanta meldt dit zo snel mogelijk aan de opdrachtgever. Beide partijen hebben na ontvangst van deze melding gedurende acht kalenderdagen het recht om de opdracht schriftelijk te annuleren. Als Khanta bij de aanvang van de overmacht al een gedeelte van haar opdracht heeft vervuld, mag Khanta dit gedeelte afzonderlijk factureren en is de opdrachtgever gehouden om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

 

artikel 7 – intellectuele rechten

De intellectuele rechten van alle geredigeerde of vertaalde teksten blijven eigendom van Khanta tot de factuur volledig door de opdrachtgever werd betaald.

Khanta behoudt het auteursrecht op al het eigen materiaal dat ontwikkeld wordt met het oog op taaltrainingen. De opdrachtgever mag dit materiaal enkel aanwenden voor intern eigen gebruik.

 

artikel 8 – vertrouwelijkheid

Khanta zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen en geeft gegevens over de opdrachtgever en zijn opdrachten nooit door aan derden.

Khanta zal zich inspannen om de belangen van de opdrachtgever te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

 

artikel 9 – aansprakelijkheid en vrijwaring

Khanta heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen of gegevens. Khanta mag vanaf de vijfde werkdag na aflevering van de geredigeerde tekst het tekstmateriaal vernietigen, tenzij anders tussen beide partijen wordt overeengekomen.

Khanta bewerkt te goeder trouw tekstmateriaal van haar opdrachtgevers maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele inhoudelijke beweringen die niet correct zijn of niet stroken met ethische of wettelijke normen.

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Hij aanvaardt de aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit en vrijwaart Khanta van elke aansprakelijkheid van zodra hij overgaat tot productie, verveelvoudiging, openbaarmaking of levering aan derden.

 

artikel 10 – facturering en betaling

Khanta factureert bij de oplevering van de definitieve tekstversie. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft Khanta het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties.

Alle facturen moeten uiterlijk 15 dagen na factuurdatum worden betaald.

 

artikel 11 – klachten

Elke factuur wordt als door de opdrachtgever aanvaard beschouwd, tenzij deze laatste binnen de acht kalenderdagen per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn alleen mogelijk voor zover de opdrachtgever nog op geen enkele wijze van het geleverde gebruik maakte.

 

artikel 12 – schadevergoeding en verwijlintresten

Bij elke laattijdige of niet-betaling is de opdrachtgever in gebreke. Zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling vereist is wordt het bedrag van de factuur verhoogd met een fortaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 100. Bovendien worden verwijlintresten van 1% per maand aangerekend.

 

artikel 13 – taaltrainingen

Bij annulering van een les meer dan 24 uur op voorhand, mag deze les zonder kosten binnen de maand opnieuw ingepland worden. Voor lessen op maandag moet er ten laatste geannuleerd worden op vrijdagvoormiddag. In alle andere gevallen mag Khanta de les aanrekenen aan 100% van de overeengekomen prijs. Bij een definitieve annulering is de opdrachtgever 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd voor de al ingeplande taaltrainingen.

Voor specifieke, op maat gemaakte, taaltrainingen kunnen andere afspraken gemaakt worden. De annuleringsvoorwaarden worden in dat geval duidelijk in de overeenkomst vastgelegd.

 

artikel 14 – wijziging van de opdracht

Wanneer een opdracht na de bevestiging gewijzigd wordt en dit tot meerwerk leidt, is Khanta gerechtigd de levertermijn of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever de betaling verschuldigd van het al uitgevoerde deel van de oorspronkelijke opdracht.

 

artikel 15 – rechtbank van Turnhout

De overeenkomst valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.